O nas

Soli­darna Pol­ska to par­tia kon­se­kwent­nie sta­jąca w obro­nie pol­skiej suwe­ren­no­ści i praw pol­skich rodzin. Pomy­sło­dawcą i zało­ży­cie­lem ugru­po­wa­nia był Zbi­gniew Zio­bro. Przez cały czas dzia­ła­nia par­tii, czyli od 2012 roku, jest też jej pre­ze­sem. Poli­tycy Soli­dar­nej Pol­ski dali się poznać Pola­kom jako twórcy i reali­za­to­rzy reformy wymiaru spra­wie­dli­wo­ści. Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści kie­ro­wane przez Pre­zesa Soli­dar­nej Pol­ski Zbi­gniewa Zio­bro przy­go­to­wało i prze­pro­wa­dziło ocze­ki­waną przez wielu Pola­ków reformę wymiaru spra­wie­dli­wo­ści oraz zmiany w pro­ku­ra­tu­rze. Resort zre­ali­zo­wał także wiele klu­czo­wych zmian w pra­wie, dzięki któ­rym moc­niej zagwa­ran­to­wane są prawa oby­wa­teli, a budżet pań­stwa zasi­lają pie­nią­dze ode­brane prze­stęp­com. To przede wszyst­kim nowe prze­pisy zaostrza­jące odpo­wie­dzial­ność za prze­stęp­stwa VAT, kon­fi­skata roz­sze­rzona, prawo uła­twia­jące walkę z lich­wia­rzami czy zabra­nia­jące odbie­ra­nia rodzi­com dzieci tylko i wyłącz­nie ze względu na biedę.
Swoją pierw­szą repre­zen­ta­cję par­la­men­tarną par­tia miała w VII kaden­cji Sejmu (2011-2015). Przed wybo­rami w 2015 roku Soli­darna Pol­ska weszła w skład Zjed­no­czo­nej Pra­wicy, która zwy­cię­żyła w wybo­rach par­la­men­tar­nych. Poli­tycy Soli­dar­nej Pol­ski weszli w skład rzą­dów Beaty Szy­dło i Mate­usza Mora­wiec­kiego. Zbi­gniew Zio­bro został mini­strem spra­wie­dli­wo­ści, a po prze­pro­wa­dze­niu reformy pro­ku­ra­tury także pro­ku­ra­to­rem gene­ral­nym. Beata Kempa w rzą­dzie Beaty Szy­dło objęła funk­cję mini­stra – członka Rady Mini­strów i sze­fo­wej Kan­ce­la­rii Pre­zesa Rady Mini­strów, a w rzą­dzie Mate­usza Mora­wiec­kiego – mini­stra ds. pomocy huma­ni­tar­nej. W 2019 r. zastą­pił ją na tym sta­no­wi­sku inny poli­tyk Soli­dar­nej Pol­ski, Michał Woś.
W 2019 roku Zjed­no­czona Pra­wica powtó­rzyła swój suk­ces wybor­czy, po raz drugi z rzędu uzy­sku­jąc samo­dzielną więk­szość par­la­men­tarną. Przy­czy­nił się do tego zna­ko­mity wynik wybor­czy kan­dy­da­tów Soli­dar­nej Pol­ski. Poli­tycy tej par­tii zdo­byli aż 18 man­da­tów, a obec­nie ich repre­zen­ta­cja par­la­men­tarna liczy 19 posłów. W nowym rzą­dzie Mate­usza Mora­wiec­kiego zna­leźli się Zbi­gniew Zio­bro, jako mini­ster spra­wie­dli­wo­ści i pro­ku­ra­tor gene­ralny, oraz Michał Woś jako mini­ster śro­do­wi­ska.
Soli­darna Pol­ska ma też swoją repre­zen­ta­cję w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. W zwy­cię­skich dla Zjed­no­czo­nej Pra­wicy eurowybo­rach w 2019 r. man­daty uzy­skali Beata Kempa i Patryk Jaki. Podob­nie jak inni euro­po­sło­wie PiS, zasia­dają oni we frak­cji Euro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Refor­ma­to­rów (ECR). Par­tia posiada też liczną repre­zen­ta­cję w pol­skich samo­rzą­dach, w tym we wła­dzach sej­mi­ków woje­wódz­kich, dzięki uda­nemu star­towi w wybo­rach samo­rzą­do­wych w 2018 r.
Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu poli­tyków Soli­dar­nej Pol­ski udało się pod­jąć sku­teczną walkę z war­szaw­ską mafią repry­wa­ty­za­cyjną. W efek­cie dzia­łań Komi­sji Wery­fi­ka­cyj­nej, na któ­rej czele stał naj­pierw Patryk Jaki, a następ­nie Seba­stian Kaleta, War­szawa uzy­skała moż­li­wość odzy­ska­nia wielu nie­ru­cho­mo­ści prze­ję­tych w wyniku nie­zgod­nych z pra­wem dzia­łań.
Obec­nie w skład władz Soli­dar­nej Pol­ski wcho­dzą: pre­zes Zbi­gniew Zio­bro, wicepre­zesi Beata Kempa i Michał Wój­cik, sekre­tarz gene­ralny Mariusz Kałużny, skarb­nik Michał Woś oraz prze­wod­ni­czący Rady Głów­nej Edward Siarka.